Nieuws

Aanvraag coffeeshop Tennesseedreef


Een ondernemer vraagt de gemeente of hij een coffeeshop mag beginnen aan de Tennesseedreef. Met onderstaand wijkbericht informeert de gemeente ondernemers en omwonenden over het standpunt van de gemeente en de voorwaarden waaraan de ondernemer moet voldoen.

Een ondernemer heeft een plan bij de gemeente ingediend voor een coffeeshop aan de Tennesseedreef 13G op bedrijventerrein Nieuw Overvecht. De aanvraag past binnen de regels voor de vestiging van coffeeshops. Het college van B en W streeft naar een grotere spreiding van kleine coffeeshops over de stad en staat ook toe dat coffeeshops zich buiten de woonwijken vestigen, zoals op bedrijventerreinen. Aan de andere kant wil het college Overvecht een positieve impuls geven, onder andere door de Versnelling van Overvecht. Het college heeft deze twee kanten van de aanvraag tegen elkaar afgewogen. De aanvraag wordt verder in behandeling genomen.

In Utrecht is ruimte voor zeventien kleine coffeeshops, verspreid over de stad. Nu zijn er elf. Een redelijk evenwicht tussen vraag en aanbod draagt, in combinatie met kleinschaligheid, bij aan het beheersbaar houden van mogelijke overlast en daarmee aan de leefbaarheid in de omgeving van de coffeeshop. De gemeente heeft uit oogpunt van volksgezondheid en veiligheid liever dat bewoners hun cannabis halen bij een kleine, gedoogde en te controleren coffeeshop dan via de illegale straathandel.

Onder de noemer 'de Versnelling van Overvecht' investeert het college in werk en ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, opvoeden, veiligheid, leefbaarheid en volksgezondheid in de wijk. Ook met de ondernemers op Nieuw-Overvecht is regelmatig contact over de leefbaarheid op het bedrijventerrein. Signalen van overlast of onveiligheid worden snel gemeld en opgepakt. In december was er nog een actie waarbij zeventien bedrijven op Nieuw-Overvecht zijn gecontroleerd. Het college heeft er vertrouwen in dat met deze samenwerking, tegen de achtergrond van de leefbaarheidsaanpak, een kleinschalige coffeeshop op Nieuw-Overvecht goed op deze plek past. Waar nodig maakt de gemeente aanvullende afspraken met de eigenaar over de bedrijfsvoering.

Vergunningen

De gemeente stelt voorwaarden aan de coffeeshop en de ondernemer moet ervoor zorgen dat het in en om de coffeeshop veilig is. Voor de vestiging van de coffeeshop vraagt de ondernemer deze vergunningen aan:

  1. Een omgevingsvergunning. De gemeente moet een ontheffing verlenen op het bestemmingsplan. De ontheffing zal eerst tijdelijk zijn voor vijf jaar.
  2. Een horeca exploitatievergunning, en een;
  3. Gedoogverklaring om cannabis te mogen verkopen en te laten gebruiken.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt binnenkort gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. U heeft daarna vier weken de tijd om een reactie (een zogeheten 'zienswijze') in te dienen. Het college van B en W neemt uw zienswijzen mee bij de beoordeling van de aanvraag. Na het besluit zijn nog bezwaar en beroep mogelijk. De procedure voor de exploitatievergunning ziet er ongeveer hetzelfde uit. De aanvraag voor de exploitatievergunning wordt pas over drie tot vier maanden gepubliceerd, omdat de gemeente eerst onderzoekt of de vergunning niet wordt misbruikt voor criminele activiteiten (een 'Bibob onderzoek'). Als blijkt dat hier geen sprake van is dan wordt de aanvraag van de exploitatievergunning gepubliceerd. U wordt hierover met een wijkbericht geïnformeerd. Ook hier geldt een termijn van vier weken voor het indienen van reacties die die worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. En ook hier zijn mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Als de ondernemer zijn horeca exploitatievergunning krijgt, wordt meteen ook de gedoogverklaring verleend. Bij de publicatie van de vergunningaanvragen staat vermeld waar u uw zienswijzen kunt indienen.

Op 4 februari a.s. organiseert de gemeente een informatieavond over het initiatief en de vervolgstappen die worden gezet. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen om 19.30 uur bij De Vechtsebanen (Mississippidreef 151). Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neem dan contact op met of telefoon 030 – 286 00 00.

Standpunt Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO)

De Woonwijk Overvecht en het Bedrijventerrein Nieuw Overvecht doen er alles aan (sinds ca. 2006 Vogelaarwijk) om de verpaupering en achterstanden weg te werken, het kwetsbare gebied nieuwe kansen te bieden en het imago te verbeteren. Dit is een weg van de lange adem. In de tussentijd heeft het bedrijventerrein te maken met allerlei vormen van criminaliteit en ondermijning, welke ook de aandacht heeft van burgemeester Jan van Zanen. Dit blijkt onder andere uit het recentelijk grootschalig optreden van politie, handhaving, FIOD enzovoort.

In de ogen van Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) is Overvecht nog niet rijp voor de vestiging van een coffeeshop. Wij vrezen voor de aanzuigende werking van ongewenst gedrag en wellicht illegale praktijken.

Het feit dat de aanvrager deze aanvraag heeft kunnen doen, is te wijten aan de besluitvorming in de Raad m.b.t. het coffeeshopbeleid. Het college van B en W kan niet anders dan uitvoering geven aan dat besluit. Burgemeester Jan van Zanen kan aan de hand van zijn bevoegdheid ingrijpen wanneer de openbare veiligheid aan de orde is. Dit heeft niet geleid tot directe afwijzing van de aanvraag. Integendeel, de (pers)communicatie is reeds verstuurd. Ondernemers van Nieuw Overvecht vinden de komst van een coffeeshop onbegrijpelijk en ervaren dit als vechten tegen de 'bierkaai'. De Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht zal bij de publicatie van de vergunning dan ook gebruik maken van het recht om een zienswijze namens de ondernemers in te dienen.

Terug