Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemersfonds Utrecht

Per 1 januari 2012 heeft Utrecht een Ondernemersfonds. Dit fonds wordt gevoed uit een verhoging van de OZB niet-woningen. Elk bedrijf, organisatie, instelling, instantie die OZB (Onroerende Zaak Belasting) niet-woning betaalt, draagt bij aan het ondernemersfonds. Het opgebrachte geld, € 50,- per € 100.000,- WOZ-waarde, in totaliteit corresponderend met ca. € 5 miljoen, komt 1:1 terug in het fonds, beheerd door de stichting Ondernemersfonds Utrecht.

Aanleiding voor stadsbreed fonds

Het verzoek om te komen tot een ondernemersfonds kwam voort uit de wens van een aantal bedrijventerreinen en winkelgebieden om collectieve voorzieningen ook collectief te financieren. Deze gebieden hebben zich verenigd in een stuurgroep. Zaken als cameratoezicht, collectieve surveillance, feestverlichting, gebiedsmarketing en parkmanagement zijn collectieve voorzieningen, die lang niet altijd en overal collectief gefinancierd (kunnen) worden. Daar kan dit fonds in voorzien. De OZB voor niet-woningen bestaat uit een gebruikersdeel (45%) en een eigenarendeel (55%). Beide groepen leveren dus een bijdrage aan het ondernemersfonds.

Gebiedsgerichte inzet van het fonds

Het geld uit het ondernemersfonds kan gebiedsgericht ingezet worden voor collectieve zaken die van belang worden geacht in het gebied. Er zijn ca. zeventig trekkingsgebieden in de stad Utrecht geformeerd, waarvan de meeste heel natuurlijk zijn aan te wijzen, zoals de bedrijventerreinen, kantorenparken, binnenstad en winkelcentra. Per gebied is een reeds bestaande vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband aangemerkt als trekkingsgerechtigde vertegenwoordiger. De bedoeling is dat via deze vertegenwoordiger het geld dat klaar ligt voor dat specifieke gebied besteed wordt.

Beoordeling bestedingen 

Stichting Ondernemersfonds Utrecht beoordeelt niet zozeer de inhoudelijke besteding, die is aan het gebied zelf. Wel controleert de stichting op transparantie en of het bestedingsvoorstel democratisch tot stand is gekomen. Alle "ondernemers" moeten in de gelegenheid zijn om zich aan te kunnen sluiten bij de trekkingsgerechtigde vertegenwoordiger om zo invloed uit te kunnen oefenen op de besteding.

Trekkingsrecht ONO uit Ondernemersfonds Utrecht

De Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) krijgt voor bedrijventerrein Nieuw Overvecht een financieel trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Utrecht. Sinds 2012 is in de Algemene Ledenvergaderingen van de ONO telkens mandaat verleend dat deze gelden in eerste instantie aangewend worden voor de openbare camerabeveiliging van bedrijventerrein Nieuw Overvecht.
Netto is voor het gebied jaarlijks zo'n € 80.000,= excl. BTW te besteden, waar grotendeels de camerabeveiliging van betaald wordt t/m 2020. Het kleine, resterende budget wordt met name aangewend voor de versterking van de onderlinge verbinding op het bedrijventerrein (o.a. via de website NieuwOvervecht.nl, via communicatie/marketing met nieuwsbrieven/e-mails en via netwerkbijeenkomsten).  

Op de pagina 'verslagen ALV' vindt u meer informatie over de bestedingen van de fondsgelden voor Nieuw Overvecht. 

Voor nadere informatie over Ondernemersfonds Utrecht en de trekkingsgebieden kunt u ook www.ondernemersfondsutrecht.nl raadplegen.