Nieuws

Handhaving gemeente op evt. strijdig gebruik bedrijfspand


De ondernemers die door de gemeente Utrecht zijn aangeschreven, zijn hevig geschrokken. Met flinke zorgen en niet goed wetende wat ze met de situatie aan moeten, hebben ze zich gemeld bij de ONO. De ONO heeft niet de middelen of capaciteit om zich te kunnen buigen over individuele (juridische) planologische titels, respectievelijk vergunningen van ondernemers of vastgoedeigenaren en stelt zich op het standpunt dat marktpartijen altijd zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de juiste vergunningen/titels voor zij zich verbinden.

Op bedrijventerrein Nieuw Overvecht is er echter, net als in diverse andere delen van de stad, veel aan het veranderen. In 2009 is bedrijventerrein Overvecht, dat bekend stond als “de Autoboulevard” en waar vooral autodealers en auto gerelateerde waar aangeboden werd, getransformeerd naar bedrijventerrein Nieuw Overvecht, een gemengd MKB bedrijventerrein dat zich breder is gaan profileren. Terugloop in het aantal autodealers, maar ook andersoortige leegstandsproblemen op het bedrijventerrein gaven de ONO en de gemeente Utrecht destijds aanleiding om het bestemmingsplan van het terrein aan te passen.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en is er de afgelopen jaren een andere belangrijke ontwikkeling in stroomversnelling geraakt. Mede door de groei van het aantal zzp’ers en startups, maar vooral ook door nieuwe vormen van samenwerken is het aantal mix-used achtige gebouwen toegenomen in de bedrijvengebieden. Deze ontwikkeling is naast bovenstaande ook op gang gekomen doordat de stad steeds verder verdicht met woningen, waardoor de kleinere werklocaties die zich versnipperd over de stad bevinden aan het verdwijnen zijn. Juist een gebied als Nieuw Overvecht biedt kansen om te kunnen blijven voorzien in de behoefte voor dit type werkomgevingen. Tevens is te zien dat veel gebouwen die in de jaren 70 ontwikkeld zijn voor een bepaald type gebruik, vandaag de dag op een andere manier dienst doen. Tijden veranderen en het lijkt de ONO een goede ontwikkeling als het bestemmingsplan van Nieuw Overvecht ook op dit punt mee verandert.

De ONO heeft de afgelopen periode met de gemeente Utrecht gesproken over herziening van het huidige bestemmingsplan van Nieuw Overvecht. Er zijn ook diverse marktpartijen met wie de ONO hierover in gesprek is. Een goed moment om een aantal ontwikkelingen, die momenteel strijdig zijn met het bestemmingsplan maar wenselijk voor Nieuw Overvecht en de stad, te herzien. Met als doel het bedrijventerrein toekomstbestendig te houden. 

De ONO is content met het beleid van de gemeente om actiever achter de voordeuren te kijken om op die manier criminaliteit/ondermijning terug te dringen. In het kader van de toekomst van het terrein en het aantrekken van ondernemers die het imago van het terrein positief kunnen beïnvloeden, is maatwerk voor Nieuw Overvecht wel wenselijk. Wij denken ook dat maatwerk aansluit bij de behoeften voor de wijk en het bedrijventerrein, die in ons ambitiedocument "Samen voor Overvecht" uitgesproken zijn. De ONO treedt daarom in overleg met de gemeente om te bezien op welke wijze de noodzakelijke vernieuwing van Nieuw Overvecht hand in hand kan gaan met het nog steeds noodzakelijke handhavingsbeleid. In dat kader vindt de ONO het zeer wenselijk om aan ondernemers opgelegde dwangsommen te bevriezen totdat er concrete afspraken zijn gemaakt over het huidige bestemmingsplan beleid van de gemeente Utrecht.

 

Terug